Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Рила
  6. Национален парк Рила
  7. Резервата Парангалица

Резервата Парангалица, Рила

Резервата Парангалица

Резервата "Парангалица" е разположен на територията на Национален парк "Рила" – в югозападната част на планината. Резервата има минимална надморска височина 1450 м. и максимална – 2475 м.
Границите му описват р. Бистрица, р. Хайдушка и билата, свързващи върховете Мечи връх, Мерджик, Езерник.

Основната цел на обявяването на "Парангалица" за резерват е опазването на едни от най-старите смърчови гори в Европа, със средна възраст над 200 години. Резерватът се разпростира на площ 1509 ха, а около него има зона за ограничаване на човешкото въздействие (1258, 7 ха).

През 1912 г., още преди Освобождението, някои от насажденията в земите на днешния резерват са привлекли вниманието на тогавашните управници и са били опазвани за лично ползване и ловуване.

Името на територията идва от думата "парангалос", която има гръцки произход и означава защитено, завардено, забранено място.

Мястото е обявено за защитена територия на 30.06.1933 г. и е един от първите резервати в България.
През 1977 г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.

Всякакви действия и дейности там са забранени, като изключения правят само: охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени над 25 на сто вследствие на природни бедствия и каламитети.

Основната скала, срещана в резервата е предимно от гранит.

Характерната климатична подобласт, в която попада резерват "Парангалица" е Преходно-континенталната, със среднопланинска част 1450-2000 м. н. в. и високопланинска част над 2000 м. н.в. В среднопланинската част, където се намират горите, средногодишната температура е 2-8°С, а средногодишната сума на валежите – от 700 до 960 мм. През зимата падат най-много валежи.

Най-често срещаният дървесен вид е обикновеният смърч (75%), след него се нарежда обикновената ела (10%), по-малко може да се види бял бор (5%) и другият характерен вид е обикновения бук (3%). Възрастта на смърчовите дървета според учените е около 250 години, а средната височина – над 40 м (на отделни дървета дори над 55 м). Други видове растителност, която се срещат в резервата, предимно дървесна и храстова, са офика, ива, клек, трепетлика, бреза, хвойна, зановец, малина, шипка, червен бъз, нокът и др. От тревните видове се срещат прекрасните витошко лале, златистата кандилка, жълтата тинтява, жълт планински крем, вранското око, оклоповата каменоломка и др.
До този момент на територията на "Парангалица" са установени 290 вида висши растения.

Животинският свят на защитената територия също е интересен и разнообразен. От рибите често се среща балканска пъстърва. Сред множеството видове птици са коса, синигери, орехчето, чинки, кълвачи, гарванът, сойката, обикновената кукувица, сови, глухарят, лещарката, обикновеният мишелов. На това място са намерили убежище много видове бозайници – сърна, благороден елен, кафява мечка, лисица, дива котка, белка, златка, дива свиня,прилепи, катерица, заек, съсели, къртици.

В резерват "Парангалица" се извършват ежегодно мониторинг на компонентите на околната среда (биота и абиота) и научни изследвания. Резерватът е място за провеждане на образователни дейности и програми. Той е чудесно средство за едни невероятни срещи с природата и нейните чудеса.