Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Стара Планина
  6. Национален парк "Централен Балкан"
  7. Резерват "Стенето"

Резерват "Стенето", Стара Планина

Резерват "Стенето"

„Стенето” придобива статут на резерват на 5 април 1979 година, като преди това е със статут на народен парк. През годините, в които съществува резервата многократно е променял своите граници и в момента е една от най-големите по площ защитени територии, разположени в Национален парк „Централен Балкан”. Той се разпростира на територия над 3500 хектара. Обхваща цялото горно течение на река Черни Осъм. На това място има прекрасни условия за изучаване на природата без върху нея да е оказано влиянието на човека.

Характерен за резерват „Стенето” е силно разчленен и разнообразен релеф. В местностите „Хайдушко играло” и „Бивола” се намират отвесни скали достигащи височина 150 м.
В защитената територия посетителите могат да видят и скални образувания с фантастична форма, както и пещери, кухини в скалите и др.
В земите на резерват „Стенето” е разположено едноименното ждрело. Местността има сравнително добре развита карстова основа, което е предпоставка за образуването на карстови пещери и различни карстови форми.

Една от най-дългите карстови пещери в България - Куманица, която има дължина от близо 2000 метра, също може да се види в Старопланинския резерват. Отново по тези земи е разположена и най-дълбоката пропастна пещера у нас - Райчова дупка, дълбочината й достига 377 метра.

През 1963 г. местността „Стенето” е обявена за народен парк, по това време площта на защитената територия е приблизително 1 607 хектара. След няколко години (5 април 1979 г.) територията е прекатегоризирана в природен резерват. Именно това превръща „Стенето” в най-големия природен резерват в рамките на Национален парк „Централен Балкан”.
По-късно заедно с други български резервати и този е включен в световната мрежа на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера”.

Разнообразния релеф и голямата площ на резервата са чудесна предпоставка за развитието на голям брой растителни видове. Те са изключително разнообразни, установени са повече от 1000 различни вида растения. В резервата „Стенето” са съхранени първични горски системи, които са характерни за средната част на Балкана. Огромен процент от горите са чисти букови гори, които в определени райони са на възраст над 200 години. Срещат се и смесени широколистни гори: дъб, явор, габър, както и малко иглолистни гори от ела и обикновен смърч. Важна част от флората на резервата са растенията казашка хвойна, тис и силивряк. В резерват „Стенето” се намира едно от най-големите находища на лавровишна в България.

В този резерват са установени по-голям брой птици, от колкото във всички останали старопланински резервати. Именно в него се срещат редки пернати като царският и малкият орел, Орел змияр, соколът орко, Египетски лешояд, белоглав лешояд, уралската улулица, а също така кълвач, сова и голям брой горски пойни птици. От бозайниците могат да се видят два редки вида: кафявата мечка, която е изчезнала в голяма част от Европа и видрата, която се среща само в незамърсени води.
Близо сто вида животни, които обитават тези територии са включени в различни списъци на защитени видове.