Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Стара Планина
  6. Национален парк "Централен Балкан"
  7. Биосферен резерват "Царичина"

Биосферен резерват "Царичина", Стара Планина

Биосферен резерват "Царичина"

„Царичина” е биосферен резерват, разположен на територията на Национален парк „Централен Балкан” и по конкретно в Тетевенския дял на Средна Стара планина. Резервата обхваща района на връх Вежен и басейните на реките Заводна и Стара Рибарица.

„Царичина” се разпростира върху територии, заемащи минимална надморска височина 850 м. (местността Кокалски дол) и максимална е 2198 м (вр. Вежен – третия по височина в Стара планина). Резерватът е трудно проходим – силно прошарен от остри хребети, скалисти и урвести склонове, разрязан от дерета и речни долини. В по-голямата си част склоновете са със северно и западно изложение. Хидроложката мрежа сравнително добре развита. Цялата площ е прорязана от дълбоки и стъмни дерета. От това място извират двете по-големи реки: Заводна и Стара Рибарица. Те са основни притоци на река Бели Вит и тяхното ниво се запазва постоянно през цялата година.

„Царичина” е обявен за резерват, като основната цел е да се съхрани единственото естествено находище на бяла мура в Стара планина. Това е единственият български резерват, в който едновременно са представени смърчови, букови, буково-елови, белмурови е смърчово-белмурови асоциации.
Към момента общата площ на защитената територия е 3418,7 хектара – 20 пъти по-голяма от първоначалната, в резултат на седем на брой разширявания. Горите покриват по-голямата част на резервата, като най-често се срещат буковите гори, покриващи около 1600 хектара.

„Царичина” става със статут на резерват на 18.07.1949 г. През март 1977 г. вече е участва и в списъка на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.

В резервата могат да се провеждат само някой дейности, като охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по обозначени пътеки, включително с образователна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите, потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени над 25 на сто в резултат на природни бедствия и каламитети.

Геоложката основа в резервата е от едрозърнест гранит, в по-редки случаи от гранито-гнайс.

Основната част от площта на защитената територия попада в планинската климатична област, а най-ниските части – в умереноконтиненталната климатична област.
Средната годишна температура е 7°С, като за януари е между –9°С и –3°С, а за юли между 7,4°С и 16,5°С. Количеството на валежите достига до 1100-1200 мм/год. и зависи предимно от надморската височина. Зимните валежи са предимно от сняг. Характерна е устойчива снежна покривка. Снега в по-високите части на резервата се задържа средно по 6 месеца, а по високите части на връх Вежен – до средата на юни. Средната дебелина на снежната покривка е 60 см. Силните ветрове са често явление.

Дървесните видове, които предимно се срещат са обикновения смърч, обикновения бук, бялата мура, обикновената ела и сибирската хвойна.
Териториите покрити с Бук обхващат пояса от 900 до 1500 м. надморска височина. Преобладават чистите букови гори, които достигат възраст до 160 години. Не са изключение и смесените буково-елови, буково-смърчови и по-рядко буково-яворови съобщества. Между буково-еловите съобщества са се запазили малки реликтни съобщества на планинския ясен. В долната част на буковия пояс доста голямо участие има обикновения габър. В тревната покривка на чистите букови съобщества превес вземат лазаркинята и обикновената светлика. Най-широко представена в смесените буково-елови гори е горската власатка, а в елово-буковите – черната и обикновената светлика. В буковия пояс се срещат също редките видове – междинна детелина, планинска дилянка, обикновено старо биле, обикновена кандилка, крапфиев срамник, пълзящ ленолист, а покрай реки и потоци – градинска паламида и хоботниче.

Над буковия пояс се разпростира поясът на смърча и бялата мура, той обхваща 1500-1950 м. надморска височина. Доминиращи са чистите гори от бяла мура, но не е изключено да се видят и смесените бялмурово - смърчови ценози, както и смърчово-бялмуровите. Видовете, които се срещат най-често в растителната покривка са черната боровинка и обикновената светлика. Смърчовите гори заемат по-големи площи от бялмуровите. В тревната им покривка значително разпространение са достигнали различните видове мъхове, черната боровинка и обикновената светлика.

В субалпийския пояс преобладават храстови и полухрастови формации на сибирската хвойна, иглолистния връшняк, боровинките. Този пояс обхваща територии на 1800 и 2100 м. надморска височина. В най-високите части на резервата, в района на връх Вежен, представители на растителната покривка са картъла, триделна дзука, извита острика, броловидна власатка, планинска гъжва, скална полевица, жерардова лисича опашка и др.

Флората на резерват „Царичина” включва над 600 вида висши растения. Сред тях са 6 български ендемита – старопланинска теменуга, междинна детелина, българско вятърче, рилска класица, кернерова метличина, разперена светлика и 7 балкански ендемита – българско и балканско шапиче, райхенбахова перуника, бяла мура, жешля, панчичиева пищялка, рилска власатка.
Защитени от Закона за биологичното разнообразие са 11 вида – старопланинска теменуга, алпийска роза, планински божур, нарцисовидна съсънка, обикновена кандилка, европейски благаево бясно дърво, мечо грозде, хоботниче, румелийско подрумиче, кернерова метличина и кокичето.
В „Царичина” са установени 28 редки вида, сред които са пиринейското шапиче, пълзящия ленолист, главестатя лазаркиня, червенодръжковото шапиче, каменоломковата мишовка, омайничето, три вида тинтява и др.

Не по-малко интересен и разнообразен е животинският свят на резервата. Реките са дом на балканската пъстърва. От земноводните и влечугите са установени 15 вида – голяма и планинска водна жаба, дългокрака горска жаба, жълтокоремна бумка, дървесница, дъждовник, усойница, жълтоуха водна змия, смок-мишкар, зелен, стенен, ливаден и живороден гущер.

„Царичина” е убежище за повече от 90 вида пернати, 75 от птиците са гнездящи. Сред тях се срещат седем вида сови, гривяка, черният и белогърбият кълвач, гълъб - хралупар, сокерица, пъстрогуша завирушка, белогуш дрозд, дърволазка и др. Бозайниците наброяват повече от 30 вида. Характерни обитатели са сърна, благороден елен, дива котка, мечка, вълк, дива свиня, заек, язовец, лисица, златка, белка и др.

В резерват „Царичина” условия за туризъм предлагат хижите Вежен и Ехо, както и маршрутите: с. Рибарица-хижа Вежен, хижа Вежен-хижа Ехо, хижа Вежен-хижа Бенковски. По традиция в района на хижа Вежен се провеждат образователни мероприятия с деца. Информираността на посетителите за резервата се поддържа чрез трайно маркиране на границите и маршрутите, указателни и информационни табели.