Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Стара Планина
  6. Национален парк "Централен Балкан"
  7. Резерват "Пеещи скали"

Резерват "Пеещи скали", Стара Планина

Резерват "Пеещи скали"

Името на един от деветте резервата разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан” е „Пеещи скали”. Територията е обявена за резерват 11 юли 1979 г. с цел опазването на разнообразните скални образувания и на вековните букови гори, които се намират в земите му.

Изключително важна част от резервата са районите от алпийския и субалпийския растителен пояс, които тук са добре представени. Растителността, която се среща е предимно пасищна и храстова, тя покрива най-високите части на защитената територия.
Резервата „Пеещи скали” се разпростира по целия водосборен басейн на река Росица, която е най-големият ляв приток на река Янтра, както и части от землищата на селата Стоките и Кръвеник, в община Севлиево.

Създаването на старопланинския резерват е подкрепено от Института по екология към БАН. Едновременно с него се сформира и комисия за опазване на околната среда към Министерския съвет. Одобряването на предложението за създаване на резерват „Пеещи скали” е първото решение на новосъздадената комисия.
В самото начало на възникване на предложението се цели защитената територия да бъде с площ над 2 000 хектара, както и да има обширна буферна зона с площ над 1 300 хектара, но впоследствие територията е намалена. Общата площ на резервата е 1466 хектара.

Природозащитника Жеко Спиридонов избира името на резервата. Причината да бъде наречен така са характерните скални образувания, които са разположени в източните части на Калоферската планина, които при силен вятър издават много специфичен звук.

„Пеещи скали” е типичен горски резерват. Обширните територии в среднопланинския пояс са покрити с вековни букови гори на възраст над 150 години. В определени участъци тези гори са примесени с видовете ела, която се среща в по-високите части на планината, ясен, явор, офика и габър.

Най-мащабните горски територии от друг дървесен вид освен бука са еловите горски масиви, които изпълват резервата във високопланинския пояс. В най-високите части често могат да се видят широки тревисти поляни. Там преобладава и храстовата растителност, представена предимно от видовете черна червена боровинка, боровинка, хвойна, тинтява и други.

Не по-малко богат е и животинският свят. Изключително голям е броя на животните, участващи в списъци на редки или застрашени от изчезване животни. Това също е една много важна причина, поради която е създаден резервата - опазването на редките животински видове в източната част на парк „Централен Балкан”. От установените в „Пеещи скали” животни в Червената книга на България са включени видовете кафява мечка, дива коза, златка, скален орел, черен кълвач и белогръб кълвач. Други животни, които често се срещат в резервата са сърна, благороден елен, дива свиня и други.
В миналото разпространена е била и дивата котка, но в резултат на човешката намеса размерът на популацията на този вид е намаляла.